Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu

Podstawa prawna:

Ustawa z 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2014r. poz.7)

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu

 

§1

Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji uczniów do klasy I obejmuje:

1)     określenie liczby oddziałów i liczby miejsc organizacyjnych w klasach I

2)     ogłoszenie o rekrutacji dzieci do klas I,

3)     wydawanie i przyjmowanie Kart zgłoszeń od rodziców o przyjęcie dziecka do klasy I,

4)     powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

5)     ustalenie terminu i miejsca posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej,

6)     ogłoszenie wyników rekrutacji uczniów do klas I.

 

§2

Zasady postępowania rekrutacyjnego

1.      Do klas I przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu przyjmowane są dzieci sześcioletnie urodzone do 30 czerwca 2008r. i dzieci  urodzone w 2007r. oraz na wniosek rodzica dzieci urodzone od 01 lipca do 31 grudnia 2008r., które zgodnie

z aktualnymi przepisami prawa oświatowego mogą podjąć naukę w klasie  pierwszej szkoły podstawowej.

2.      Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie, po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka przez rodziców(prawnych opiekunów). Zgodnie z Uchwałą nr 49/V/99 Rady Gminy w Tłuszczu z dnia 12 marca 1999r. obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II obejmuje miejscowości: Jasienica (przysiółek Górki), Pólko, Tłuszcz, Wilczeniec, Zakrzewie.

3.      Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka pobierają i  składają w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu  w dniach od 03- do 31 marca Kartę zgłoszenia  dziecka  do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu – Załącznik nr 1.

4.      Dzieci  spoza rejonu mogą być przyjęte do klasy I, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.  Rodzice tych dzieci składają wówczas wniosek na piśmie w sekretariacie Szkoły - Załącznik nr 2

5.      Szkoła prowadzi rejestr ww. wniosków.

6.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

7.      W postępowaniu rekrutacyjnym dzieci spoza obwodu są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

8.      Kryteria te mają różną wartość:

1)     Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu – 10 pkt;

2)     Dzieci, których w obwodzie szkoły zamieszkują krewni (babcia, dziadek) wspierający rodziców w wychowaniu i zapewnieniu opieki – 5 pkt;

3)     Dzieci, z powodu ważnych przyczyn losowych – 5 pkt;

4)     Dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu – 4 pkt;

5)     Dzieci pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu – 4 pkt;

6)     Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata - 2 pkt.

9.      Komisja rekrutacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację do 28.04., w szczególnych przypadkach  dodatkowa rekrutacja dzieci zamieszkałych poza rejonem Szkoły może się odbyć w ostatnim  tygodniu sierpnia – 25.08.2014r.

10.  Spełnianie kryteriów jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

11.  Pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 08 kwietnia.

12.  Drugie posiedzenie Komisji rekrutacyjnej odbędzie się 28 kwietnia.

 

§3

Skład Komisji Rekrutacyjnej

1.      W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1)     Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu;

2)     dwóch członków Rady Pedagogicznej (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej);

3)     pedagog szkolny.

2.      Przewodniczącym komisji jest dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

                                                

§4

Dokumenty dotyczące rekrutacji

1.      Dokumenty składane do sekretariatu  szkoły przez rodziców:

1)      Karta zgłoszenia dziecka siedmioletniego lub sześcioletniego urodzonego

w I półroczu do klasy I (dziecko z obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Tłuszczu)- zał. Nr 1

2)      Wniosek zapisu dziecka sześcioletniego urodzonego w II półroczu do klasy I (dziecko z obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu)- zał. Nr 2

3)      Podanie o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły – zał. Nr 3

4)      Oświadczenie woli – zał. Nr 4

5)      Kopia Aktu Urodzenia.

6)      Inne dokumenty dołączone przez rodziców, które zdaniem mogą mieć wpływ

na przyjęcie dziecka do klasy I.

2.      Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

1)     Karta zgłoszenia dziecka do klasy I oraz inne dokumenty złożone przez rodziców,

a mogące mieć wpływ na przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

2)     Sporządzony na podstawie Kart zgłoszeń imienny wykaz dzieci do klasy I

3)     Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu na rok szkolny 2014/2015.

3.      Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

1)      Listę dzieci przyjętych do klasy I;

2)      Listę dzieci nie przyjętych do klasy I, jako listę rezerwową lub wykaz wolnych miejsc (jeżeli takie są);

3)      Listę rezerwową.

§5

Dokumenty dotyczące rekrutacji

      1.            W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone.

      2.            Decyzję w sprawie odroczenia, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie, podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie Opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

§6

Przepisy końcowe

1.      Szczegółowy  kalendarz rekrutacji  do klas I na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

2.      W przypadku nie przyjęcia dziecka do klasy I Komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy.

3.      Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora w terminie do 15 kwietnia.

4.      Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje im decyzję dotyczącą odwołań.

5.      Tak podjęta decyzja przez dyrektora jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych rodziców.

6.      O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w § 2.

7.      Liczbę dzieci w klasach I określają obowiązujące przepisy - liczba ta nie może być większa niż 25.

8.      W roku 2014/2015 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu zaplanowano 7 klas I.

 

 

                                                                                      Tłuszcz, dnia 18.02.2014r.